C L U B  M

– STATUT –

Art 1. Din iniţiativa domnului Matei Bucur Mihăescu, se fondează Club M (denumit în continuare Clubul), forum dedicat tinerilor şi tinerilor adulţi, de origine română, care se autoevaluează ca având următoarele virtuţi:

 1. profesionalism

 2. crez

 3. motivaţie

 4. altruism

 5. moralitate

Art.2. Condiţia unică pentru a fi acceptat în Club M este dedicaţia de a aduce contribuţia personală la clădirea societăţii române moderne.

Art.3. Pot intra în Club tineri şi tineri adulţi între 16 şi 45 de ani indiferent de etnie, religie, orientare sexuală, cetăţenie (cu condiţia să provină din cel puţin un descendent de origine română).

Art.4. Obiectivele

Obiectivele Clubului sunt: identificarea, susţinerea şi promovarea valorilor tinere în scopul clădirii societății române moderne care să proclame valoarea națională autentică, competența și echilibrul social ca valori fundamentale.

Art. 5. Activităţi

Obiectivele Clubului se vor realiza prin următoarele tipuri de activităţi:

Identificare

 1. organizarea de turnee în ţară şi străinătate de tip caravană prin care se va urmări identificarea în cadrul comunităţilor de elevi, studenţi şi altor categorii de tineri a nevoilor reale de susţinere a acestora;

 2. organizarea anuală de concursuri de proiecte care vizează soluţii de devoltare a societăţii româneşti şi premierea acestora prin susţinerea lor în timp real.

Susţinere

 1. organizarea de sesiuni de brain-storming

 2. încheierea de parteneriate între membrii clubului şi/sau între membrii clubului şi parteneri externi

 3. intermedierea accesului membrilor Clubului la servicii gratuite de orientare profesională şi consultanţă în afaceri pentru tinerii întreprinzători

 4. organizarea de cursuri de instruire şi training gratuite cu eliberarea de certificate/atestate de absolvire acreditate la nivel european/internaţional

 5. oferirea de burse şi intermedierea în vederea obţinerii de granturi şi credite preferenţiale pentru deschiderea unui bussines

Promovare

Asigurarea promovării tinerelor valori şi a proiectelor/realizărilor acestora, în spiritul obiectivelor stabilite de Club, pe toate canalele publice, mass media, mediul de afaceri, societatea civilă, etc.

Art 6. Organizare

A. Conducerea Clubului

Preşedintele

Clubul este condus de un Preşedinte, investit pe termen de cinci ani, de către Consiliul de Onoare al Clubului.

Preşedintele nu poate ocupa mai mult de două mandate succesive.

Preşedintele este singurul care face declaraţii publice şi de presă care privesc activitatea Clubului.

Preşedintele investit pentru primii cinci ani este iniţiatorul Clubului, muzicianul Matei Bucur Mihăescu. El va fi investit în calitatea oficială de preşedinte al Clubului în cadrul ceremoniei de lansare oficială a Clubului .

Consiliul de onoare al Clubului

Consiliul de Onoare al Clubului este alcătuit din membrii fondatori ai acestuia şi are număr impar. Consiliul de Onoare se întruneşte o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar a se lua o decizie majoră pentru Club. Consiliul de Onoare stabilește strategia și liniile directoare de acțiune ale Clubului în scopul atingerii obiectivelor propuse.

Vicepreşedinţii

Vicepreşedinţii Clubului sunt numiţi pe o perioadă de un an şi sunt în număr de patru. Fiecare vicepreşedinte în parte este propus/numit, prin rotație, de câte un membru al Consiliului de onoare. Propunerile se supun la vot în Consiliul de Onoare. În caz de divergențe, decizia finală aparține președintelui în funcțiune.

Vicepreşedinţii sunt responsabili de desfăşurarea activităţilor pe domeniile de interes prevăzute în prezentul statut. Vicepreşedinţii raportează Preşedintelui Clubului. În caz de opinii divergente, decizia finală aparţine Preşedintelui Clubului. În caz de Decizii majore, Decizia finală propusă de Preşedinte este supusă aprobării Consiliului de Onoare.

Secretarul general

Secretarul general al Clubului coordonează Secretariatul general al Clubului care asigură funcţionarea Clubului conform Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Onoare.

B. Ierarhii

Membrii Clubului sunt organizati după următoarele grade:

-Membru fondator

-Senior

-Junior

-Membru

-Aspirant

C. Domeniile Clubului

Domeniile de interes în care îşi desfăşoară activitatea Clubul în scopul atingerii obiectivelor propuse sunt:

1. Bussines/antreprenoriat

2. Educaţie, cultură, sport

3. Relaţii internaţionale, diaspora

4. Umanitar, persoane defavorizate

Fiecare Vicepreşedinte este responsabil de câte un Domeniu.

Clubul poate adera sau se poate asocia la/cu alte organisme europene sau internaționale care au prerogative de natură să susțină obiectivele Clubului.

Art.7. Adeziune

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de acceptare în Club, prevăzute la art 1, 2 şi 3 din prezentul statut, semnează în Cartea Clubului care le conferă calitatea de membru şi primesc un Card de membru care oferă anumite facilităţi.

Calitatea de membru al Clubului încetează la împlinirea vârstei de 45 de ani.

Art. 8 Cotizare

Clubul are un caracter non profit.z

Fiecare membru este obligat ca, în decursul unui trimestru, să aducă în Club cel puţin alţi 10 aspiranţi. Membrii Clubului care atrag mai mult de 50 de aspiranţi în decursul unui trimestru vor beneficia de un pachet special de susţinere şi promovare.

Membrii Clubului vor participa activ și își vor aduce contribuția specifică la acțiunile organizate de Club, din inițiativă proprie sau realizate în parteneriat. Este obligatorie participarea tuturor membrilor Clubului la acţiunile care au scop social sau umanitar organizate de Club sau la care participă, în calitate de partener, Clubul.

Art. 9 Insemnele Clubului

Insemnele oficiale ale Clubului sunt:

Logo-ul: Litera majusculă M, într-o cunună de lauri

Insigna: Insigna clubului este metalică sub formă de PIN şi conţine Logo-ul Clubului, sub litera M fiind menţionată calitatea de senior/junior/membru/aspirant.

Insignele vor fi diferenţiate pe culori funcţie de gradul membrului Clubului, după cum urmează: senior=albastru, junior=galben, membru=roşu, aspirant=verde.

Preşedintele Clubului va avea insignă aurie iar cei patru vicepreşedinţi vor avea insigne argintii.

– Cartea Clubului: atestă calitatea de membru al Clubului. Ea va cuprinde numele, prenumele, gradul, vârsta, ocupaţia şi semnătura olografă a fiecărui membru. Anual, va fi editat Anuarul Clubului, ca va cuprinde toți membrii Clubului din respectivul an ca și conducerea Clubului.

Cardul de membru: este un card de plastic, personalizat cu insemnele Clubului, netransmisibil, care oferă, în exclusivitate membrilor clubului, o serie de facilităţi.